Zánik a výmaz průmyslového vzoru

Právo ze zapsaného průmyslového vzoru zaniká dle zákona dvěma způsoby.

Jedním z nich je uplynutí doby ochrany. Průmyslový vzor je chráněn po dobu 5 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru, tuto dobu je možné pětkrát prodloužit až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky.

Druhý způsob zániku ochrany průmyslového vzoru nastává tehdy, pokud se ho jeho vlastník vzdá. V tomto případě právo zanikne dnem, kdy byla tato skutečnost vyznačena v rejstříku průmyslových vzorů.

Váznou-li na průmyslovém vzoru práva třetích osob, Úřad zánik průmyslového vzoru vyznačí až poté, kdy obdrží od vlastníka průmyslového vzoru důkaz o tom, že tyto třetí osoby byly o tomto záměru vlastníka průmyslového vzoru informovány.

V případě výmazu průmyslového vzoru se jedná o odlišnou situaci, neboť na průmyslový vzor se hledí, jako by nikdy nebyl zapsán! Výmaz průmyslového vzoru provede Úřad průmyslového vlastnictví v řízení na návrh, který může podat fyzická i právnická osoba.