Jak se podává přihláška průmyslového vzoru

O zápis průmyslového vzoru do rejstříku se žádá pomocí přihlášky průmyslového vzoru.

Přihláška se skládá z úředního formuláře, který musí být úplně a správně vyplněn, a z příslušných příloh. Úřední formulář je k dispozici na podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví nebo na Internetu. Obsahem formuláře jsou základní informace pro přihlašovatele a návod k vyplnění. Přihlášku je možné podat poštou, osobně v Úřadu či elektronicky pomocí e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti – údaje o přihlašovateli, projev jeho vůle o zápis průmyslového vzoru do rejstříku a vyobrazení průmyslového vzoru v kvalitě umožňující další reprodukci.

Vyobrazení průmyslového vzoru je nejdůležitější přílohou přihlášky, jeho provedení je třeba věnovat velkou pozornost, musí dávat jednoznačnou představu o vzhledu výrobku nebo jeho části. Vyobrazení může být ve formě fotografie nebo výkresu (výkres však nesmí být výkresem konstrukčním či výrobním, má znázorňovat pouze vzhled výrobku) a přikládá se k přihlášce v pěti vyhotoveních.