Kdo má právo podat přihlášku průmyslového vzoru

Přihlášku je oprávněn podat ten, kdo má k průmyslovému vzoru právo.

Takové právo má původce nebo jeho právní nástupce.

Za původce je považována fyzická osoba, která vytvořila průmyslový vzor vlastní tvůrčí činností. Původcem tedy nemůže být právnická osoba.

Naproti tomu přihlašovatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba, která splnila podmínku práva k průmyslovému vzoru a která přihlášku podává. Tato osoba je potencionálním vlastníkem zapsaného průmyslového vzoru.

Právo k průmyslovému vzoru, který byl vytvořen původcem ke splnění úkolů v pracovním poměru (tzv. zaměstnanecký průmyslový vzor), přechází na jeho zadavatele, není-li smlouvou (např. pracovní) stanoveno jinak. Neuplatní-li zadavatel toto právo ve lhůtě tří měsíců, přechází zpět na původce, který si může podat přihlášku. Pokud zadavatel uplatní právo na průmyslový vzor, je oprávněn podat přihlášku, ve které však musí uvést, že se jedná o zaměstnanecký průmyslový vzor.

Je-li přihlašovatelem někdo jiný než původce (a není-li v přihlášce uvedeno, že se jedná o zaměstnanecký průmyslový vzor), je nutné, aby k přihlášce byl přiložen také doklad o nabytí práva na průmyslový vzor. V přihlášce také musí být uveden původce průmyslového vzoru, případně písemné prohlášení přihlašovatele, že se původce vzdal práva být v přihlášce a následně v rejstříku zapsaných průmyslových vzorů uveden.