Řízení o přihlášce průmyslového vzoru

Řízení o přihlášce průmyslového vzoru vede Úřad s přihlašovatelem, který si může ustanovit zástupce.

U všech průmyslových vzorů, které jsou obsaženy v podaných přihláškách, musí Úřad ze zákona povést tzv. věcný průzkum, aby zjistil, zda splňují podmínky předepsané pro zápis do rejstříku průmyslových vzorů. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, Úřad to písemně oznámí přihlašovateli a poskytne mu lhůtu pro vyjádření. Vedle věcného průzkumu Úřad zjišťuje, zda přihláška obsahuje veškeré formální náležitosti. Pokud přihláška průmyslového vzoru tyto náležitosti neobsahuje, vyzve Úřad přihlašovatele, aby tyto nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil. Neodstraní-li je, přihláška bude zamítnuta.

Pokud přihláška nemá formální vady a její předmět nemá věcné vady, je průmyslový vzor zapsán do rejstříku.

Přihlašovateli bude Úřadem vydáno Osvědčení, které prokazuje skutečnost, že se přihlašovatel stal v okamžiku zápisu průmyslového vzoru do rejstříku jeho vlastníkem. Současně bude zapsaný průmyslový vzor Úřadem zveřejněn a jeho zapsání oznámeno ve Věstníku Úřadu.