Ochrana průmyslového vzoru v zahraničí

Vlastník průmyslového vzoru, zapsaného v rejstříku průmyslových vzorů, požívá ochranu pouze na území České republiky. Pokud chce získat ochranu i v jiném státě, je nutné ji nějakým způsobem získat.

Jedna z možností je přihlášení průmyslového vzoru tzv. národní cestou, která představuje přímé přihlášení do kteréhokoli státu světa, který má institut ochrany průmyslového vzoru zaveden. Přihlašovatel průmyslový vzor přihlašuje k ochraně u úřadu průmyslového vlastnictví v každém státu, ve kterém má o ni zájem.

Formální a věcné náležitosti přihlášky a samotná procedura řízení o přihlášce se zahraničním úřadem, se řídí dle pravidel státu, ve kterém je přihláška podávána. Věcné podmínky pro zápis průmyslového vzoru do rejstříku jsou obvykle v jednotlivých státech podobné, mohou se však i lišit – průmyslový vzor, který by v České republice splnil podmínky pro zápis do rejstříku průmyslových vzorů, nemusí splnit tyto podmínky v jiném státu a ochranu nezíská.

Další z možností, kterou má přihlašovatel pro získání ochrany průmyslového vzoru v podstatné části Evropy, je získání ochrany „zapsaným průmyslovým vzorem Společenství“, tzv. Registered Community Design, zkráceně „RCD“.

Tato ochrana se vztahuje na celek území Evropské unie. Přihlášku je možné podat u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (zkratka EUIPO) ve španělském Alicante. Za poplatek je možné přihlášku podat i nepřímo přes národní úřady průmyslového vlastnictví členských států Evropské unie. Přihlašovatelem zapsaného průmyslového vzoru Společenství může být i subjekt mající sídlo mimo území Evropské unie, je však třeba, aby byl v dalším řízení zastoupen oprávněným zástupcem.