Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce je orgán státní správy, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Při prosazování práv z průmyslového vlastnictví a duševního vlastnictví hraje nemalou roli. Její činnost je zaměřena na kontrolu fyzických i právnických osob, které prodávají nebo dodávají výrobky a zboží na trh dané země nebo na tomto trhu poskytují služby nebo vyvíjejí odbornou činnost. Kontroluje zejména jakost výrobků nebo služeb, dodržování různých podmínek, a zda nedochází ke klamání spotřebitele.

Inspektoři mají poměrně rozsáhlé pravomoci, mohou ověřovat totožnost kontrolovaných osob, vyžadovat potřebné doklady, odebírat vzorky k jejich dalšímu posuzování apod. Inspektoři rovněž mohou na základě provedené kontroly zakázat takovou činnost, která neodpovídá daným požadavkům a mohou uložit pokutu až do výše 5 000 korun (ředitel inspektorátu až do výše 50 tisíc korun). Ředitel může, kromě pokuty nebo zabrání či propadnutí věci, rozhodnout o jejich zničení. Náklady na zničení potom hradí kontrolovaná osoba, která tyto výrobky nabízela, prodávala nebo skladovala. Při opakovaném porušení může kontrolované osobě udělit pokutu až do dvou milionů.