Průmyslový vzor mající zápisnou způsobilost

Předmětem průmyslového vzoru, který má zápisnou způsobilost, může být pouze:

  1. vzhled předmětu, který zákon zahrnul do definice pojmu výrobek:
  • průmyslově nebo řemeslně vyrobené předměty (např. stůl, skříň), včetně součástek určených k sestavení ve složený výrobek (např. páka vodovodní baterie)
  • obaly (láhev, krabice na sušenky)
  • úpravy
  • grafické symboly (např. piktogramy, počítačové ikony, loga)
  • typografické znaky (písmo ve smyslu konkrétní sady alfanumerických a jiných znaků, jejichž užití představuje tisk textů)
  1. vzhled výrobku, který splňuje podmínky, které zákon pro jeho ochranu stanovuje
  2. vzhled výrobku, který zákon z ochrany nevyloučil

Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu.

Průmyslový vzor je považován za nový, pokud přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti nebyl zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor (totožný či téměř totožný, lišící se pouze v detailech). Za zpřístupnění veřejnosti zákon nepovažuje případ, kdy byl zdrojem zpřístupnění původce nebo jeho právní nástupce, a došlo k němu v období 12 měsíců přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti.

Průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti.

I když budou tato základní kritéria pro zápis do rejstříku splněna, průmyslový vzor odporující veřejnému pořádku a dobrým mravům, nebude zapsán.