Doba ochrany zapsaného průmyslového vzoru

Zapsaný průmyslový vzor je chráněn po dobu 5 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru.

Tato doba může být vlastníkem opakovaně prodlužována, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru.

Úřad vlastníka průmyslového vzoru k prodloužení doby ochrany nevyzývá. Žádost o prodloužení doby ochrany je možné podat vždy během posledního roku příslušného pětiletého období. S touto žádostí je vlastník povinen zaplatit správní poplatek. Pro žádost bez zaplaceného správního poplatku platí, že nebyla podána.

Pokud by vlastník z nějakého důvodu nepožádal o prodloužení doby ochrany průmyslového vzoru, může tuto žádost podat ještě v dodatečné, tzv. poshovovací, lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy měla být nejpozději podána.

Správní poplatek za takovou žádost se pak dvojnásobně zvýší.

Nebude-li žádost podána ani v této poshovovací lhůtě nebo nebude-li zaplacen správní poplatek za tuto žádost, ochrana průmyslového vzoru zanikne k datu, kdy měla být žádost nejpozději podána. Další prodloužení ochrany po uplynutí poshovovací lhůty již není možné ani novým podáním přihlášky průmyslového vzoru neboť základní podmínkou zápisné způsobilosti průmyslového vzoru je novost.