Pojem průmyslový vzor

Podle vymezení zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, se jedná o vzhled výrobku nebo jeho části, zejména jde o linie, obrysy, barvy, tvar, strukturu, materiál nebo zdobení výrobku.

Průmyslový vzor je uceleným souborem vizuálně vnímatelných znaků – jeho obsahem je tedy pouze vizuálně vnímatelná složka (vzhled) z celkového řešení výrobku. Tato složka byla spolu s ostatními složkami (materiál, ze kterého byl výrobek vyroben či jak je výrobek konstrukčně uspořádán, aby mohl plnit nějakou funkci) zakomponována do celkového řešení výrobku jejím tvůrcem (původcem) či designérem.

Průmyslovým vzorem tedy není technické, konstrukční, funkční, materiálové nebo jiné řešení zakomponované do výrobku jeho tvůrcem a to i přesto, že by i toto bylo ze skutečného výrobku či jeho vyobrazení prostřednictvím vizuálního vjemu seznatelné. Z toho vyplývá, že průmyslovým vzorem není chráněn výrobek, pouze jeho vzhled jako takový – abstrakce, kterou je následně možné ztělesnit v určitém výrobku.