Instrukce k vyplnění přihlášky průmyslového vzoru

Instrukce pro vyplnění formuláře:

Přihláška průmyslového vzoru se může týkat jedné varianty (jednoduchá přihláška) nebo skupiny jednotlivých variant vzoru (hromadná přihláška) tak, že tvoří jednu obecnou myšlenku nebo typovou řadu. Údaj o počtu variant uveďte v příslušné kolonce.

Přihlašovatelem je ten, kdo podává prostřednictvím zástupce přihlášku průmyslového vzoru a v případě udělení ochrany se stává jeho majitelem práv. Počet přihlašovatelů není omezen. Pokud není spolumajiteli dohodnuto jinak, má právo využívat průmyslový vzor každý ze spolumajitelů. Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úředním názvem s nímž byly zřízeny (obchodní firma). V případě, že sídlem přihlašovatele je USA, uvede se v jeho adrese členský stát federace a dále občanství a národnost původce(ů). Není-li přihlašovatel současně původcem a nejedná-li se o podnikový průmyslový vzor, musí přihlašovatel přiložit doklad o nabytí práva na průmyslový vzor (formulář na vyžádání).

Původce je osoba, která svou tvůrčí prací vytvořila předmět přihlášky průmyslového vzoru. Je to výlučně fyzická osoba, která ale může být zároveň i přihlašovatelem. Spolupůvodci mají právo na průmyslový vzor v rozsahu, v jakém se podíleli na jeho vytvoření.

Úplný název průmyslového vzoru musí být přesný, stručný a neměl by obsahovat více než 10 slov.


Vyobrazení

Všechny charakteristické znaky vnější úpravy výrobku musí být výrazně vyobrazeny na fotografiích nebo na výkresech (nikoli však na výrobních nebo konstrukčních), a to v tolika pohledech, aby z nich byly patrné tvarové, obrysové nebo barevné zvláštnosti vnější úpravy výrobku. Vyobrazení každého průmyslového vzoru, o jehož zápis je v přihlášce žádáno, musí být takové, aby z něj šlo jednoznačně poznat podstatu průmyslového vzoru. Jedno vyhotovení vyobrazení musí být podepsáno. Každá varianta přihlašovaného vzoru může být vyobrazena maximálně ve 7 pohledech, každý pohled je nutné přiložit v 5 vyhotoveních. Fotografie nebo výkresy musí vyhovovat požadavkům pro tisk a reprodukci. Fotografie nebo výkres musí být formátu nejméně A6, nejvýše A4 s okraji 2,5 cm. Má-li být předmětem ochrany i barevné uspořádání vnější úpravy výrobku, musí být předložena barevná vyobrazení. Jednotlivé součásti se na výkresech označují průběžně vztahovými značkami (arabskými číslicemi, popřípadě normalizovanými symboly) v souladu s označením v popisu. Vysvětlivky se nesmějí na fotografiích a výkresech uvádět.

Popis průmyslového vzoru musí obsahovat písemné shrnutí těch znaků, ve kterých zejména spočívá novost vyřešení vnější úpravy výrobku. Použité odborné názvosloví musí být obecně užívané. Popis průmyslového vzoru musí vyhovovat požadavkům pro tisk a reprodukci.

Vyplněná a podepsaná plná moc zástupce v originálu musí být předložena před podáním přihlášky. Přihlašovatel může pověřit zástupce také generální plnou mocí, která je uložena na Úřadě pod registračním číslem.

Pokud přihlašovatel uplatňuje právo přednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy musí to být uvedeno již v přihlášce. Uplatňuje-li přihlašovatel několik práv přednosti (priorit), musí uvést současně, ke kterému průmyslovému vzoru nebo jeho části se které právo přednosti vztahuje. Není-li přihlašovatel původcem průmyslového vzoru musí být k přiložen doklad o nabytí práva na průmyslový vzor.

Konečné vyhotovení musí odpovídat stanovenému standardu, za který v tomto případě odpovídá zástupce.